POSTER SUNUMLAR
20 - 22 Ekim 2021, Perşembe - Poster Alanı - 09:00 - 16:30
Oturum Başkanı: Daha sonra duyurulacaktır
Ref No
Sunum No
Başlık
Sunacak Yazar
759
PS-001
BRUSELLOZ ENFEKSİYONUNUN NADİR GÖRÜLEN KLİNİK FORMU: NÖROBRUSELLOZ
Dilan Karaca
837
PS-002
ATİPİK HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROMUNA EŞLİK EDEN ALVEOLAR HEMORAJİ VAKASI VE LİTERATÜR TARAMASI
Tahacan Aydın
78
PS-003
SİNOVAC SONRASINDA İZLENEN AKUT RENAL HASAR EŞLİK EDEN DÖKÜNTÜLÜ LEZYON
Sertaş Erarslan
89
PS-004
DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ OLAN HASTALARDA LENFOSİT ALT GRUP ANALİZİ İLE İMMÜN YANITIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Firuze Midi Kursat
217
PS-005
KORONER ARTER HASTALIĞI OLAN BİR HASTADA GÜNÜBİRLİK HIZLI ASPİRİN DESENSİTİZASYON PROTOKOLÜ
Denis Çetin
353
PS-006
SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS OLGUSUNDA RİTUKSİMAB İLE AŞIRI DUYARLILIK REAKSİYONU HALİNDE İLAÇ TEKRAR UYGULANABİLİR Mİ?
Dr. Gülcahan Hatamova
414
PS-007
SARKOİDOZUN AYIRICI TANISINDA BİR İMMÜN YETMEZLİK BULGUSU: GRANÜLOMATÖZ LENFOSİTİK İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIĞI
Görkem Köymen
491
PS-008
KRONİK SPONTAN ÜRTİKERLİ HASTALARDA ANKSİYETE VE DEPRESYON DÜZEYLERİ VE HASTALIK AKTİVİTESİ İLE İLİŞKİSİ
Mesut Ögütcü
529
PS-009
OTOLOG SERUM DERİ TESTİ GLUTEN ENTEROPATİLİ HASTALARDA MULTİPL OTOİMMÜN HASTALIK GELİŞİMİ İLE İLİŞKİLİDİR
Çağrı Burak Uğurlu
683
PS-010
HEREDİTER ANJİOÖDEM HASTALIĞINDA ENDOTEL FONKSİYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Gökçe Gül Atay
731
PS-011
OSTEOLİTİK KEMİK LEZYONU AYIRICI TANISINDA NADİR BİR HASTALIK SİSTEMİK MASTOSİTOZ
Aykut Şaşmaz
764
PS-012
BEL AĞRISI OLARAK SEMPTOM VEREN RİTUKSİMAB AŞIRI DUYARLILIK REAKSİYONUNDA DESENSİTİZASYON
Dr Gülcahan Hatamova
12
PS-013
BİLİNÇ BULANIKLIĞI İLE GELEN SEPTİK HASTADA AKUT ADRENAL KRİZ
Kurtuluş Vural
23
PS-014
TİROTOKSİK HİPOKALEMİK PERİYODİK PARALİZİ: OLGU SUNUMU
Kübra Coci
30
PS-015
DİYABETİK KETOASİDOZ İLE BAŞVURAN HASTADA RİNO-ORBİTO-SEREBRAL MUKORMİKOZİS VE SEPTİK KAVERNÖZ SİNUS TROMBOZU
Melek Özkan
43
PS-016
STEROİD KULLANIMINA BAĞLI DE NOVO DİYABET GELİŞİMİ: OLGU SUNUMU
Mehmet Selim Mamiş
56
PS-017
SEPSİS SANILAN PANHİPOPİTUİTERİZM
Mükerrem Tekoluk
118
PS-018
NADİR OLGU: PARATİROİD KARSİNOMU
Lezan Keskin
120
PS-019
ÜÇÜNCÜ BASAMAK HASTANEDE YATAN TİP-2 DİYABET HASTALARINDAKİ HİPERTANSİYON SIKLIĞI
Mehmet Selim Mamiş
151
PS-020
PREDİYABET VE HİPERTANSİYON KLİNİĞİ İLE GELEN AKROMEGALİ OLGUSU
Zehra Akşit Bozkına
176
PS-021
MARİNE-LENHART SENDROMU:OLGU SUNUMU
Merve Tekinyıldız
183
PS-022
TİROTOKSİK HİPOKALEMİK PERİYODİK PARALİZİ :OLGU SUNUMU
Fatıma Nevay Ersal Genç
202
PS-023
BAKTERİYEL MENENJİTLE PREZENTE BİR HİPOFİZER MAKROADENOM OLGUSU
Melis Mammacıoğlu
243
PS-024
CVID (COMMON VARİABLE İMMUNODEFİCİENCY) VE HİPOPARATİROİDİ BİRLİKTELİĞİ, OLGU SUNUMU
Büşra Kanbur
252
PS-025
HİPOGLİSEMİ VE DİYABETİK ÜLSER BULGALARI OLAN HASTADA İNSÜLİN GLARJİN - LİKSİSENATİD KULLANIMI
Ayşe Burcu Çam
253
PS-026
ADRENAL YETMEZLİĞİN NADİR BİR NEDENİ: SARKOİDOZ
Mustafa Çomoğlu
259
PS-027
EZ OLAN VE OLMAYAN PREDİYABETLİ HASTALARDA BRACİAL ARTER INDEXİ İLE KARDİOVASKÜLER OTONOM NÖROPATİ İLİŞKİSİ
Pınar Karakaya
273
PS-028
GEÇ TÜKENEN PANKREAS REZERVİ
Beyza Doğan
276
PS-029
TİROTOKSİK HİPOKALEMİK PARALİZİ İLE SEYREDEN GRAVES OLGUSU
Simay Seyhan
291
PS-030
ERİŞKİN DÖNEMDE TANI KONULAN BİR KALITSAL MİTOKONDRİYAL HASTALIK OLGUSU: KARNİTİN PALMİTOİL TRANSFERAZ-2 EKSİKLİĞİ
İbrahim Talha Şişman
300
PS-031
İLERİ YAŞ HALSİZLİKTE BEKLENMEYEN TANI
Beyza Doğan
305
PS-032
BOŞ SELLA SENDROMU İLE BİRLİKTE SEYREDEN SLE
Pembe Tosun
336
PS-033
OLGU SUNUMU: HİPOTİROİDİYE SEKONDER RABDOMİYOLİZ
Gizem Leyla Kokoğlu
354
PS-034
DİYABETE BAĞLI ABDUCENS SİNİR FELCİ
Ülkem Şen Uzeli
367
PS-035
ADRENAL YETMEZLİĞİN NADİR BİR NEDENİ: HİT İLİŞKİLİ BİLATERAL ADRENAL HEMORAJİ
Sena Özkılınç
412
PS-036
HİPOKALSEMİ İLE BAŞVURAN OTOİMMÜN POLİGLANDÜLER SENDROM TİP 1 OLGUSU
Pınar Özufacık
424
PS-037
AMİODARON KULLANIMINA BAĞLI TİROTOKSİKOZ
Civanmert Bayrak
456
PS-038
BİLATERAL SÜRRENALEKTOMİ SONRASI NÜKS EDEN FEOKROMOSİTOMA OLGUSU
Ersel Bilgin
469
PS-039
GENÇ BİR KADINDA HİPOGLİSEMİNİN NADİR NEDENİ: İNSÜLİNOMA
Aysucan Gümüş
471
PS-040
BİLDİĞİMİZİN ÖTESİNDE; DEV MAKROPROLAKTİNOMA OLGUSU
Selin Arslan Kirezli
472
PS-041
NİVOLUMAB İLİŞKİLİ TİROİDİT SONRASI GELİŞEN CİLT REAKSİYONLARI VE ETİYOLOJİNİN BELİRLENMESİNDE PATOLOJİNİN ROLÜ
Besra Hazal Yeşil Gürel
475
PS-042
ERİŞKİNLİKTE TANI ALAN GLİKOJEN DEPO TİP-3 OLGU SUNUMU
Fatma Zehra Yaşar
482
PS-043
KONTROLSÜZ DİYABET İLE BAŞVURAN İYATROJENİK CUSHİNG SENDROMU OLGUSU
Rıza Burak Öz
484
PS-044
DİYABETİ OLMAYAN DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ OLAN HASTALARDA DEMİR TEDAVİSİNİN HBA1C, ERİTROPOETİN VE İNSÜLİN ÜZERİNE ETKİSİ
Hande Nur Akbaba
490
PS-045
LENFOSİTİK ANTERİOR HİPOFİZİT
Semiye Cayanoğlu
494
PS-046
THRβ GEN MUTASYONU NEDENİ İLE GELİŞEN TİROİD HORMON DİRENCİ
Fatıma Özkaya Kutluay
505
PS-047
LENFOSİTİK HİPOFİZİT: OLGU SUNUMU
Aydan Farzaliyeva
510
PS-048
İNTRAKARDİYAK TROMBÜS VE FEOKROMOSİTOMA – OLGU SUNUMU
Çağrı Muratoğlu
518
PS-049
HİPERTANSİYON VE HİPERGLİSEMİ İLE BAŞVURAN HİPOFİZER APOPLEKSİ OLGU SUNUMU
Mustafa Onur Yerli
542
PS-050
ATİPİK PREZENTASYON İLE TANI ALAN FOLİKÜLER TİROİD KANSERLİ 2 VAKA
Matin Iskandarov
559
PS-051
OLGU SUNUMU: GİTELMAN SENDROMU GERÇEKTEN KEMİĞİ KORUYOR MU?
Betül Alkan
561
PS-052
COVID-19 SONRASI BİRİNCİ AYDA GELİŞEN DE QUERVAİN TİROİDİTİ OLGUSU
Ata Aydın
562
PS-053
GERİATRİK POPÜLASYONDA ZOR PAPİLLER TİROİD KANSER VAKALARIN YÖNETİMİ
Aydan Farzaliyeva
572
PS-054
PEMBROLİZUMAB İLİŞKİLİ DİYABETİK KETOASİDOZ OLGUSU
Beyza Taşkın
598
PS-055
POLİKİSTİK OVER SENDROMLU OLGUDA İNCELEME GEREKTİREN DEHİDROEPİANDROSTERON SÜLFAT YÜKSEKLİĞİ
Ece Eylül Eron Sünbül
612
PS-056
COVİD-19 AŞISI SONRASI GELİŞEN AKUT NEKROTİZAN PANKREATİT OLGUSU
Ceren Kabaoğlu
675
PS-057
TİP 1 DİYABETES MELLİTUS VE ÇÖLYAK BİRLİKTELİĞİ DİYABETİK KETOASİDOZ RİSKİNİ AZALTIYOR MU?
Ali Öncü Çetinbaş
677
PS-058
RİBOSİKLİB İLİŞKİLİ PRİMER ADRENAL YETERSİZLİK OLGU SUNUMU
Tahacan Aydın
689
PS-059
BEYİN, AKCİĞER VE KEMİK METASTAZI İLE PRESENTE OLAN PAPİLLER TİROİD KANSERİ: TİROİD KANSERLERİ İYİ HUYLU DAVRANMAYABİLİR
Emil Yunusov
721
PS-060
DİYABETİK KETOASİDOZ İLE BAŞVURAN HASTADA NADİR BİR SENDROM: NUTCRACKER SENDROMU
Sevgi Erol
772
PS-061
POLİKİSTİK OVER SENDROMLU HASTALARDA YKL-40 DÜZEYİNİN İNSÜLİN DİRENCİ İLE OLAN İLİŞKİSİ
Bünyamin Polat
782
PS-062
DİSPNENİN NADİR BİR NEDENİ: TİROİD KANSERLERİ İKİ OLGU
Yeliz Yağız Özoğul
786
PS-063
GEÇMİŞE YOLCULUK: BİR VAKA SUNUMU
Himmet Durmaz
790
PS-064
AZ BİLİNEN FENOMEN: DİYABETİK KETOALKALOZİS
Barış Emekdaş
793
PS-065
PANKREATİK NET İÇİN YAPILAN TOTAL PANKREATEKTOMİ SONRASI BRİTTLE DİABETES MELLİTUS GELİŞEN NADİR BİR VHL SENDROMU VAKASI
Hüseyin Döngelli
802
PS-066
GRAVES HASTALIĞI VE DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA BİRLİKTELİĞİ
Cevat İlteriş Kıkılı
805
PS-067
GEBELİKTE SAPTANAN PRİMER HİPERPARATİROİDİ: OLGU SUNUMU
Merve Eren Durmuş
813
PS-068
PARATİROİDEKTOMİ SONRASI TANI ALAN ERİŞKİN HASTADA X LİNKED HİPOFOSFATEMİK RİKETS OLGUSU
Ayfer Ugış
820
PS-069
DİYABETİK KETOASİDOZ İLE GELEN BETA TALASEMİ MAJOR HASTASINDA SEKONDER HEMOKROMATOZİS
İmge Akın
821
PS-070
OLANZAPİN İLE TETİKLENEN HİPERGLİSEMİK HİPEROSMOSLAR NONKETOTİK DURUMLA PRESENTE OLAN YENİ TANI TİP 2 DM VAKASI
Onur Akkaya
829
PS-071
RABDOMİYOLİZ SEBEBİ OLARAK HİPOTİROİDİ: OLGU SUNUMU
Hakan Kursat
20
PS-072
COVID-19'DA RADİAL ARTER TROMBOZU: OLGU SUNUMU
Nurdan Şentürk Durmuş
257
PS-073
DİYALİZ ESNASINDA BAŞVURAN BİR RAOULTELLA PLANTİCOLA BAKTERİYEMİ OLGUSU
Burçin Meryem Atak Tel
262
PS-074
EDİNSEL İMMÜN YETMEZLİĞİ OLAN BİREYDE SEREBRAL TOKSOPLAZMOZUN KLİNİK SEYRİ
Fatih Kemik
452
PS-075
HEMOFAGOSİTİK LENFOHİSTİYOSİTOZUN NADİR BİR SEBEBİ: VİSSERAL LEİSHMANİASİS
Ayşenur Yılmaz
462
PS-076
PANSİTOPENİ ETİYOLOJİSİNDE KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ
Özlem Kutlu
682
PS-077
COVİD-19 TANILI HASTALARDA MEDİKAL TEDAVİLERİN EKG ÜZERİNE ETKİSİ
Ali Çetinkaya
701
PS-078
NONSPESİFİK SEMPTOMLARLA PREZENTE OLAN NÖROBORELYOZ OLGUSU
Safa Halil Abacı
706
PS-079
COVİD -19 İNFEKSİYONU SONRASI GELİŞEN CMV HEPATİTİ OLGUSU
Safa Halil Abacı
781
PS-080
ADRENAL YETMEZLİK VE PERİTON KARSİNOMUNU TAKLİT EDEN İKİ OLGU NEDENİYLE PERİTON TÜBERKÜLOZU: 2 OLGU SUNUMU
Ertunç Şimdi
4
PS-081
PERİTON TÜBERKÜLOZU OLGUSU
Öykü Ünsal
5
PS-082
İNTESTİNAL OBSTRÜKSİYON VE YAYGIN ÖDEME NEDEN OLAN JEJUNAL DİVERTİKÜLOZİS OLGUSU
Öykü Ünsal
87
PS-083
TRİMETOPRİM-SULFAMETOKSAZOLUN TETİKLEDİĞİ DRESS SENDROMU
Yunus Bağcı
101
PS-084
SAÇ DÖKÜLMESİ İLE BAŞVURAN PRİMER BİLİYER KOLANJİT OLGUSU
Nurdan Uzuner
106
PS-085
ERİŞKİN YAŞTA TANI ALAN PATOLOJİK KİLO KAYBIYLA SEBAT EDEN İNFLAMATUAR HASTALIK: TİP 1 ÇÖLYAK HASTALIĞI
Kadir İntaş
112
PS-086
KRONİK PANKREATİTLİ HASTADA ATRAVMATİK DALAK RÜPTÜRÜ, OLGU SUNUMU
Mert Can Ataca
126
PS-087
COVID-19 ENFEKSİYONUNA BAĞLI AKUT DALAK ENFARKTÜSÜ: OLGU SUNUMU
Kadri Atay
127
PS-088
YIPRATICI BİRLİKTELİK: AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ VE ÇÖLYAK HASTALIĞI BİRLİKTELİĞİ OLGUSU
Rıza Burak Öz
137
PS-089
KOLANJİYOKARSİNOMANIN KOLEDOKOLİTHİAZİS VE KARACİĞER ABSESİ İLE BİRLİKTELİĞİ: NADİR BİR OLGU SUNUMU
Gizem Oral
165
PS-090
TEKRARLAYAN İLEUS ATAKLARI İLE GELEN AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ ‘NE SEKONDER BİR SKLEROZAN ENKAPSÜLE PERİTONİT VAKASI
Emine Selin Uzun
227
PS-091
BULANTI İLE BAŞVURAN HASTADA PNÖMOMEDİASTİNUM TEŞHİSİ, ETYOLOJİDE YENİ TANI ÖZEFAGUS ADENOCA,NADİR BİR OLGU SUNUMU
Gizem Oral
241
PS-092
KARACİĞER ENZIM YÜKSEKLİĞİ İLE SEYREDEN DRESS SENDROMU
Büşra Bülbül
245
PS-093
İNFLAMATUVAR BAĞIRSAK HASTALIKLARI KOHORTUNDA VENÖZ TROMBOZ SIKLIĞI VE 2 PORTAL VEN TROMBOZU OLGUSU
Oğuz Kağan Bakkaloğlu
261
PS-094
FARKLI BİR KOLESTAZ NEDENİ T HÜCRELİ LENFOMA
Beyza Doğan
263
PS-095
GASTRİK BALON İLİŞKİLİ PANKREATİT
Beyza Doğan
281
PS-096
NADİR BİR TOKSİK HEPATİT İLİŞKİLİ-OTOİMMÜN HEPATİT VAKASI
Seher Kökçeoğlu
287
PS-097
İNAKTİF KRONİK HEPATİT B TANILI HASTADA AKUT OTOİMMÜN HEPATİT:OLGU SUNUMU
Ecem Bilgehan Erden
302
PS-098
OTOİMMÜN BENZERİ TOKSİK HEPATİT: NADİR BİR OLGU
Selinay Emekli
304
PS-099
AKUT PANKREATİT VE DİYABETİK KETOASİDOZ: NADİR BİR BİRLİKTELİK
Selinay Emekli
325
PS-100
BENİGN REKÜRREN İNTRAHEPATİK KOLESTAZ (BRIC) FENOMENİ GÖSTEREN PROGRESİF FAMİLYAL İNTRAHEPATİK KOLESTAZ (PFIC) OLGUSU
Suzan Özer
352
PS-101
SERTRALİNİN NEDEN OLDUĞU HEPATOTOKSİSİTE
Kadir İntaş
380
PS-102
MESALAZİN İLİŞKİLİ AKUT PANKREATİT OLGUSU
Alpaslan Karabulut
386
PS-103
AKUT BATIN KLİNİĞİ İLE PREZENTE OLAN NADİR BİR EOZİNOFİLİK JEJUNİT OLGUSU
Hüseyin Döngelli
397
PS-104
GRANÜLOMATÖZ HEPATİT VE İNTRAHEPATİK KOLESTAZA BAĞLI HİPERLİPİDEMİ İLE SEYREDEN AKCİĞER-DIŞI SARKOİDOZ OLGUSU
Erdem Bektaş
428
PS-105
TALASEMİ MAJÖR HASTALARINDA UNUTULAN GERÇEK HEMOKROMATOZİS
Emine Öztürk
441
PS-106
AKUT PANKREATİTLİ HASTALARDA İSKEMİ MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Hakan Yarkıcı
444
PS-107
KOLEDOKOLİTHİAZİS KLİNİĞİ OLAN VE PORTAL VEN TROMBOZU İLE DEKOMPANSE OLAN KARACİĞER SİROZU VAKASI
Yazgülü Cansu Özkan
464
PS-108
RACOON EYES İLE BAŞVURAN HASTADA NADİR BİR BİRLİKTELİK;KC SİROZU VE AMİLOİDOZ
Gündüz Karaoğlan
511
PS-109
DEKOMPANSE KARACİĞER SİROZUNDA İNCE BARSAK TUTULUMLU DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA OLGUSU
Ebru Teberik Kama
524
PS-110
NADİR ÜST GASTROİNTESTİNAL KANAMA SEBEPLERİNDEN : BEZOARLAR
Buket Dağgören Pehlivan
602
PS-111
YENI TANI ÇÖLYAK HASTASINDA PULMONER EMBOLI
Selma Akdoğan
608
PS-112
KOLEDOKOLİTİAZİS İLE GELEN KOLEDOK VARİS KANAMASI İLE KRONİK KARACİĞER HASTALIĞI TANISI ALAN OLGU
Berrak Çağla Şenol
613
PS-113
PRİMER BİLİYER KOLANJİTLİ BİR HASTADA B HÜCRELİ LENFOMA
Parvin Baghirova
617
PS-114
MALNÜTRE HASTADA GELİŞEN HİPOKALEMİ VE OGİLVİE SENDROMU BİRLİKTELİĞİ
Buket Dağgören Pehlivan
626
PS-115
OTOİMMUN HEPATİT HASTALARININ ÖZELLİKLERİ VE YAŞAM SÜRESİYLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER
Büşra Çetinel
672
PS-117
BİR ANTİOBEZİTE İLACI OLAN TOPİRAMATIN KARACİĞER ÜZERİNDEKİ OKSİDAN ETKİSİ
Sevtap Kılınç
784
PS-118
SİROZ İLİŞKİLİ İMMÜN DİSFONKSİYONA BAĞLI HERPES ÖZOFAJİTİ
Ali Emre Bardak
836
PS-119
SİROZDA ELEPHANTİASİS NOSTRAS VERRUCOSA
Farah Taha
11
PS-120
HİPOTİROİDİYE BAĞLI RABDOMİYOLİZ VE AKUT BÖBREK HASARI
Gülcan Varol
13
PS-121
METASTATİK MEME KANSERİ İLİŞKİLİ EKTOPİK ACTH: OLGU SUNUMU
Selinay Emekli
14
PS-122
İÇ HASTALIKLARI SERVİSİNDE NADİR BİR VAKA: MALİGN NÖROLEPTİK SENDROM
Ece Örnek
15
PS-123
İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİNDE NADİR BİR HİPONATREMİ OLGUSU : PSİKOJENİK POLİDİPSİ
Sena Arıcı
29
PS-124
UZAMIŞ TOTAL PARENTERAL NÜTRİSYONLA İLİŞKİLİ WERNİCKE ENSEFALOPATİSİ
Beyza Keleş
55
PS-125
BEL VE SIRT AĞRISI İLE BAŞVURAN GENÇ YAŞ KADIN HASTADA SAPTANAN PERİAORTİT VE IGG4 İLİŞKİLİ HASTALIK TABLOSU
Melek Özkan
67
PS-126
SIK KULLANILAN AMLODİPİN İLE NADİR GÖRÜLEN YAN ETKİ GİNGİVAL HİPERPLAZİ: OLGU SUNUMU
Aynur Kamburoğlu
79
PS-127
SARKOİDOZUN NADİR OLMAYAN BİR TUTULUMU : KEMİK SARKOİDOZU
Besim Fazıl Ağargün
82
PS-128
TÜBERKÜLOZ MENENJİTİNE BAĞLI PRİMER ADRENAL YETMEZLİK VE UYGUNSUZ ADH SENDROMU:BİR OLGU SUNUMU
Merve Öz
83
PS-129
GİNGİVAL HİPERPLAZİ OLGUSU
Hüseyin Çetin
95
PS-130
İLACA BAĞLI LÖKOSİTOKLASTİK VASKÜLİT OLGUSU
Burçin Meryem Atak Tel
97
PS-131
VİSSERAL LEİSHMANİA : OLGU SUNUMU
Esra Deniz Kahvecioğlu
117
PS-132
AKUT BÖBREK HASARI İLE BAŞVURAN WALDENSTRÖM MAKROGLOBULİNEMİSİ OLGUSU
Demet Kötekoğlu
125
PS-133
İZOLE KONJENİTAL ASPLENİ
Ali Çağatay Bozkına
129
PS-134
HİPOTİROİDİ NEDENİ İLE GELİŞEN RABDOMİYOLİZ VAKASI
Selen Sağır
152
PS-135
POST-COVİD VAKA TAKİP SÜRESİ NE KADAR OLMALI
Emine Binnetoğlu
157
PS-136
İNFLAMATUAR MİYOFİBROBLASTİK TÜMÖR MÜ? PSÖDOTÜMÖR MÜ?
Pınar Yıldız
166
PS-137
PANSİTOPENİ İLE BAŞVURAN VİTAMİN B12 EKSİKLİĞİ OLGUSUNA OCCAM’IN USTURASI İLE YAKLAŞIM
Alper Tuna Güven
173
PS-138
HİPONATREMİ İLE TETİKLENEN BİR TRANSİENT GLOBAL AMNEZİ OLGUSU
İhsan Ayhan
178
PS-139
ASİMETRİK POLİNÖROPATİ İLE PREZENTE OLAN EOZİNOFİLİK GRANÜLOMATÖZ POLİANJİTİS (EGPA) OLGUSU
Fazilet Öztürk
180
PS-140
SİTAGLİPTİNE BAĞLI AKUT PANKREATİT
Ahmet Uludağ
181
PS-141
TETANİ İLE PREZENTE OLAN AKCİĞER MALİGNİTESİ
Gamze Yanaş
188
PS-142
AŞI UYGULANMASI SONRASI GELİŞEN REFLEKS SEMPATİK DİSTROFİ SENDROMU
Nazlıcan İğret
200
PS-143
İZOLE SOL SUPRAKLAVİKULAR LAP İLE BAŞVURAN BRUCELLA VAKASI
Aysel Oğuz
201
PS-144
NEDENİ BİLİNMEYEN ATEŞ OLARAK ORTAYA ÇIKAN ASENDAN AORT ENFEKSİYONU
Aysel Oğuz
220
PS-145
KAS GÜÇSÜZLÜĞÜ İLE BAŞVURAN TİROTOKSİK PERİYODİK PARALİZİ OLGUSU
Ezel Gedik
231
PS-146
YABANCI CİSİM GRANÜLOMUNDAN SARKOİDOZ TANISINA
Fadime Nur Demiralay
239
PS-147
SSRI KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN RABDOMİYOLİZ VAKASI
Büşra Bülbül
258
PS-148
AKUT PANKREATİTİN NADİR BİR SEBEBİ OLARAK LEVETİRASETAM
Hafize Tuğba Karahan
272
PS-149
TANI ALMAMIŞ İLERİ YAŞTA BİR ALKAPTONÜRİ OLGUSU
Özge Kitapçı
301
PS-150
GUT TEDAVİSİNDE KULLANILAN TÜM İLAÇLARA ALERJİK REAKSİYON GÖSTEREN GUT HASTASI
Vehbi Altan
340
PS-151
TÜBÜLOİNTERSTİSYEL NEFRİT VE MEMBRANÖZ NEFROPATİ BİRLİKTELİĞİ İLE PREZENTE OLAN IGG4 İLİŞKİLİ HASTALIK: BİR OLGU SUNUMU
Kadir Uluç Anıl
382
PS-152
KRONİK LAP VAKASINDA DAHİLİYECİNİN ISRARLI TAKİBİ
Samet Ada
401
PS-153
HİPERKALSEMİ VE MESANEDE KALINLAŞMA İLE PREZENTE OLAN TÜBERKÜLOZ PERİTONİTİ TANISINDA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM
Ali Turhan
402
PS-154
MALİGNİTE ÖN TANISI İLE TETKİK EDİLİP TÜBERKÜLOZLA SONUÇLANAN OLGU
Süleyman Sami Güzel
410
PS-155
TEKRARLAYAN TROMBOZ İLE GİDEN GENÇ BİR OLGU: İNTESTİNAL LENFANJİEKTAZİ
Kaan Akın
419
PS-156
HIV TANILI HASTADA KARACİĞER ENZİM YÜKSEKLİĞİ İLE BAŞVURAN SİFİLİZ OLGUSU
Oğuz Çelebi
421
PS-157
KARIN AĞRISIYLA BAŞVURAN HASTADA, İNTESTİNAL ANJİOÖDEM İLE PREZENTE OLAN FARKLILAŞMAMIŞ BAĞ DOKU HASTALIĞI: OLGU SUNUMU
Oğuz Çelebi
425
PS-158
NADİR BİR VAKA: SİPROFLOKSASİN İLİŞKİLİ CİDDİ BİLİRUBİN YÜKSEKLİĞİ
Samet Uygun
436
PS-159
KARDİYOVASKÜLER HASTALIK TANISI OLAN DİYABETİK HASTALARDA İNSÜLİN DİRENCİ VE HBA1C ÖNEMİ
Hakkı Hamid Doğru
440
PS-160
ADALİMUMAB İLİŞKİLİ EKSTRAPULMONER TÜBERKÜLOZ OLGUSU
Gülin Kavakalan
458
PS-161
COVİD-19 PNÖMONİSİ OLAN HASTALARDA SERUM HMGB-1 (HİGH MOBİLİTY GROUP BOX-1) DÜZEYİ İLE KLİNİK SEYİR ARASINDAKİ İLİŞKİ
Amed Trak
476
PS-162
AĞIR COVİD-19 PNÖMONİSİ GEÇİREN HASTALARDA KARACİĞER FİBROZİSİ GELİŞME RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Gizem Oral
480
PS-163
COVID ENFEKSİYONU GEÇİREN SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Oğuzhan Türkmen
493
PS-164
DERİN ANEMİ İLE YATIRILAN HASTADA, İNSİDENTAL SAPTANAN AORT TROMBÜSÜ VE DALAK İNFARKTINA EŞLİK EDEN CHİLAİDİTİ SENDROMU
Ertunç Şimdi
503
PS-165
HİPERGLİSEMİK HİPEROZMOLAR DURUMA BAĞLI PULMONER TROMBOEMBOLİ
Gökçe Gümüşer
520
PS-166
KRONİK İSHALİN NADİR BİR NEDENİ: VIPOMA
Ahmet Taha Özkılıç
533
PS-167
DABİGATRAN KULLANIMINA BAĞLI INR DEĞİŞİKLİĞİ: BİR OLGU SUNUMU
Ömer Vural Kaya
536
PS-168
SENKRON İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIĞI, KARACİĞER SİROZU VE HİPOSELLÜLER KEMİK İLİĞİ: TELOMEROPATİLERE BİR İPUCU
Sibel Zaralı
538
PS-169
HİPERKALSEMİ VE ABY TABLOSU İLE BAŞVURAN YENİ TANI MULTİPLE MİYELOM OLGUSU
Burçin Meryem Atak
543
PS-170
DOĞU ANADOLU BÖLGESİN’DE COVİD-19 TANISI OLUP EXİTUS OLAN HASTALARDA MALİGNİTE SIKLIĞI
Doğan Nasır Binici
547
PS-171
NEDENİ BİLİNMEYEN ATEŞ, TOMOGRAFİ, HEKİMİN DİKKATİ: TAKAYASU ARTERİTİ
Buse Hacıoğlu
548
PS-172
YEME BOZUKLUKLARINDA BESLENME TEDAVİSİ BAŞARISININ RETROSPEKTİF ANALİZİ: LİTERATÜR ÖZETİ EŞLİĞİNDE TEK MERKEZ DENEYİMİ
Yağmur Göksoy Solak
568
PS-173
SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA KARDİYOVASKÜLER HASTALIK RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Rabia Ezber
574
PS-174
AKUT PANKREATİTDE PROGNOSTİK BİR BELİRTEÇ OLARAK C-REAKTİF PROTEİN ALBUMİN ORANI
Perihan Özkan Gümüşkaya
575
PS-175
İSHAL SONRASI GASTROİNTESTİNAL LENFOİD NODÜLER HİPERPLAZİ TESPİTİ İLE TANI ALAN YAYGIN DEĞİŞKEN İMMÜN YETMEZLİK OLGUSU
Ahmet Demirel
579
PS-176
BİNBİR SURAT LENFOMALAR, BİR OLGU NEDENİYLE
Hüseyin Oruç
581
PS-177
ŞİZOFRENİ, SUİSİDAL DAVRANIŞ, YÜKSEK DOZ KETİAPİN ALIMI VE SONUÇ: AKUT PANKREATİT
Ece Örnek
582
PS-178
HASTALAR DİYABET POLİKLİNİĞİNE ULAŞABİLİYOR MU?
Fatıma Yıldız
584
PS-179
FAZLA MİKTARDA MEYAN KÖKÜ ŞERBETİ TÜKETİMİ İLİŞKİLİ PSÖDOHİPERALDOSTERONİZM OLGUSU
Damla Altunok
592
PS-180
BOYUNDA KİTLEYLE GELEN HASTADA EKSİZYONEL BİYOPSİNİN TANI KOYMADAKİ ÖNEMİ: BİR VAKA SUNUMU
Mustafa Murat Mıdık
599
PS-181
HİPERTANSİYONUN MAKULA KALINLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN OKULER KOHERENS TOMOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Bahar Tekin Çetin
605
PS-182
KARIN AĞRISI ,İSHAL İLE BAŞVURAN HASTADA NADİR GÖRÜLEN BİR KLİNİK TABLO OLARAK IGG4 İLİŞKİLİ HASTALIK OLGU SUNUMU
Fatma Zehra Sarımurat
622
PS-183
BRUSELLAYA BAĞLI PROSTETİK KAPAK ENDOKARDİTİ: BİR OLGU SUNUMU
Hüseyin Döngelli
623
PS-184
NEDENSİZ SONUÇ OLMAZ ! YAŞLIDA İMMOBİLİZASYON NEDENİ OLARAK AMYOTROFİK LATERAL SKLEROZ OLGUSU
Adem Erdoğan
630
PS-185
TİROTOKSİKOZA SEKONDER GELİŞEN SARILIK VAKASI
Hazan Erhan
632
PS-186
HASTANEYA YATIRILAN İÇ HASTALIKLARI KRONİK HASTALARINDA AZALMIŞ FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİYLE BAĞIMSIZ İLİŞKİLİ FAKTÖRLER
Nurlan Mammadzada
633
PS-187
SEPSİS TANISI İLE TAKİP EDİLEN OLGUDA GELİŞEN HİPOREFLEKSİNİN ALTINDAKİ NEDEN : OLGU SUNUMU
Türkan Paşalı Kilit
639
PS-188
DİYABETİK RETİNOPATİNİN OPTİK KOHERENS TOMOGRAFİ PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Burçin Sağlam Kurtoğlu
640
PS-189
KORONER ANJİYOGRAFİ SONRASI GEÇ DÖNEMDE GELİŞEN KOLESTEROL EMBOLİSİ OLGUSU
Betül Saraç
643
PS-190
TÜBERKÜLOZ İLE AYRIMI YAPILAMAYAN BİR GRANÜLOMATÖZ POLİANJİT OLGUSU
Esmanur Kaplan Tüzün
644
PS-191
AİLESEL HİPOKALEMİK ALKALOZ; GİTELMAN SENDROMU OLGU SUNUMU
Şefa Hüseynova
645
PS-192
TİROİDİT TABLOSUNDAN LANGERHANS HÜCRELİ HİSTİOSİTOZ TANISINA İLERLEME
Fatma Yörük
646
PS-193
PRİMER YERİ BİLİNMEYEN NÖROENDOKRİN KARSİNOMUN İLK SUNUMU OLARAK ŞİDDETLİ HİPERKALSEMİ: OLGU SUNUMU
Övgü Çetin
647
PS-194
TİROTOKSİKOZA BAĞLI HİPOKALEMİ OLGUSU
Tuba Taslamacıoğlu Duman
648
PS-195
PANKREAS ADENOKARSİNOMUN İLK SUNUMU OLARAK ŞİDDETLİ HİPOMAGNEZEMİ: OLGU SUNUMU
Ümit Yeşilova
651
PS-196
NADİR BİR SİSTEMİK VASKÜLİT; COGAN SENDROMU: OLGU SUNUMU
Sidar Çöpür
653
PS-197
NADİR BİR MONOKLONAL GAMOPATİ TABLOSU: POEMS SENDROMU
Mustafa Cem Bülbül
654
PS-198
ZOR TANI SARKOİDOZ
Duygu Acer
662
PS-199
GERİATRİK YAŞTA TANI ALAN FAKTÖR 8 EKSİKLİĞİ OLGU SUNUMU: EDİNSEL HEMOFİLİ A
Merve Çağla Korkmaz
665
PS-200
RABDOMİYALİZE BAĞLI GELİŞEN AKU BÖBREK HASARI:OLGU SUNUMU
Naime Kaçar
668
PS-201
TÜBERKÜLOZ PERİTONİTİNE BAĞLI MASİF ASİT OLGUSU: OLGU SUNUMU
Cansu Sert
684
PS-202
LÖPROLİD ASETAT TEDAVİSİNİN NADİR BİR KOMPLİKASYONU: ANAFİLAKTİK REAKSİYON
Sidar Çöpür
696
PS-203
COVİD-19 İLİŞKİLİ İMMÜN TROMBOSİTOPENİK PURPURA OLGU SUNUMU
Emine Sınlık
699
PS-204
YÜKSEK DOZ METOTREKSAT KULLANIMIYLA İLİŞKİLİ PANSİTOPENİ VE STOMATİT OLGU SUNUMU
Safa Halil Abacı
702
PS-205
AKUT BÖBREK HASARI İLE BAŞVURAN BİR RETROPERİTONEAL FİBROZİS OLGUSU
Elif Gizem Karanfil
707
PS-206
METABOLİZMA CERRAHİSİ SONRASI FEKALOİDE BAĞLI DİVERTİKÜLER KANAMA, OLGU SUNUMU
Emine Sınlık
712
PS-207
MİTRAL KAPAK REPLASMANI SONRASINDA GELİŞEN HEMOLİTİK ANEMİ
Safa Halil Abacı
719
PS-208
ERİŞKİN DÖNEMDE TANI KONULAN Dİ-GEORGE SENDROMU
Ezgi Demir
722
PS-209
NEFROTİK PROTEİNÜRİ İLE BAŞVURAN AKUT HIV ENFEKSİYONU
Berfu Yeşilli Kamışlı
724
PS-210
ATİPİK BİR PREZENTASYON: B-ALL VE YAYGIN AĞRI
Zeynep Çelebi
738
PS-211
TEK TARAFLI PLEVRAL EFÜZYON, HİPERKALSEMİ İLE PREZENTE OLAN OLGUNUN LENFOMAYA YOLCULUĞU : BİR OLGU SUNUMU
Hamza Ekmel Nazlı
739
PS-212
KRONİK ARTRİTTEN YAYGIN DEĞİŞKEN İMMÜN YETMEZLİK TANISINA
Zeynep Çelebi
741
PS-213
DAHİLİYE POLİKLİNİĞİNE İLK DEFA BAŞVURAN KİŞİLERDE VİTAMİN-B12, FOLAT VE FERRİTİN DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Hatike Hançer
743
PS-214
KARIN AĞRISI İLE BAŞVURAN UVEAL MALİGN MELANOMUN KARACİĞER METASTAZI SAPTANAN OLGU: OLGU SUNUMU
Türkan Paşalı Kilit
747
PS-215
SARS-COV-2 ENFEKSİYONU VE IMMUNTROMBOSİTOPENİ
Mehmet Türkmençalıkoğlu
748
PS-216
ASSİT İLE BAŞVURAN T HÜCRELİ LENFOMA
Yusuf Emre Uzun
749
PS-217
SOĞUK AGLÜTİNASYONA BAĞLI ANEMİ OLGUSU
Tuba Taslamacıoğlu Duman
750
PS-218
METOKLOPRAMİDE BAĞLI OLARAK GELİŞEN KOUNİS SENDROMLU OLGU SUNUMU
Hüseyin Semiz
756
PS-219
AGRESİF LENFOMAYI TAKLİT EDEN NADİR BİR ANTİTE ''KİKUCHİ- FUJİMOTO HASTALIĞI'': OLGU SUNUMU
Sibel Hacıoğlu
760
PS-220
HİPERPARATİROİDİNİN/ HİPERKALSEMİNİN NADİR BİR SEBEBİ: FAMİLİYAL HİPOKALSİÜRİK HİPERKALSEMİ
Mustafa Ghazi Abbas
777
PS-221
ENOKSAPARİN İLİŞKİLİ BÜLLÖZ HEMORAJİK DERMATOZ: NADİR GÖRÜLEN BİR YAN ETKİ
Tevhide Betül İçli Canöz
791
PS-222
NADİR BİR DİSFAJİ NEDENİ: ANKİLOZAN SPONDİLİT
Özge Yardimci
796
PS-223
LEPTOSPİROZ : BİR OLGU SUNUMU
Gökhan Köker
808
PS-224
HİPONATREMİ VE AĞRISIZ, SERT, FİKSE KİTLEYE BÜTÜNSEL YAKLAŞIM: IGG4 İLİŞKİLİ HASTALIK
Gülin Kavakalan
815
PS-225
COVİD-19 İLE YATIRILAN VE HEPATOSTEATOZU MEVCUT HASTALARDA İNTERLÖKİN-6 DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Beyza Çiçek
822
PS-226
İÇ HASTALIKLARI UZMANLARI İÇİN ZOR VAKALAR; GELİŞİM GERİLİĞİ OLAN ERİŞKİN SEREBRAL PALSİLİ HASTALAR
Nuray Yılmaz Çakmak
824
PS-227
NADİR BİR OLGU SUNUMU:KAŞEKSİ VE EPİLEPSİ İLE PREZENTE OLAN MELAS SENDROMU
Özgür Yılmaz
827
PS-228
RENAL VE KARDİYAK DİSFONKSİYON İLE AKCİĞER ÖDEMİ OLAN, PURPURİK CİLT LEZYONLARI DA GELİŞEN OLGUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Zeynep Irmak Kaya
839
PS-229
HİPERTANSİYON TANISIYLA RAAS BLOKERİ TEDAVİSİ ALAN VE BAŞLANAN HASTALARDA HİPERKALEMİ RİSK FAKTÖRLERİ
Alper Tuna Güven
47
PS-230
HER YAŞIN BİR HİPOFİZİ VAR
Sercan Atıcı
269
PS-231
BAKTIĞINI GÖREBİLİRSEN HASTAYI ÇÖZEBİLİRSİN; İLEUSUN NADİR BİR NEDENİ
Pınar Yıldız
580
PS-232
FARKLI İSKELET KASI KÜTLESİ İNDEKSLERİNİN BİRBİRLERİYLE VE EL KAVRAMA KUVVETİ İLE KORELASYONU
Çağlar Özer Aydın
656
PS-233
GERİATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN DİYABETİK HASTALARDA LİPİD ORANLARININ HİPERÜRİSEMİ İLE İLİŞKİSİ
Aslı Kılavuz
658
PS-234
SARKOPENİ TANIMLARININ FONKSİYONEL BOZULMA İLE BOYLAMSAL İLİŞKİLERİ: BİR KARŞILAŞTIRMA ÇALIŞMASI
Çağlar Özer Aydın
661
PS-235
GERİATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARDA İDEAL VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN BELİRLENMESİ
Çağlar Özer Aydın
720
PS-236
BİR TOPLUM ÇALIŞMASI- TOPLUMDA YAŞAYAN YAŞLI YETİŞKİNLER ARASINDA KIRILGANLIK VE İLİŞKİLİ OLABİLECEK FAKTÖRLERİN ETKİSİ
Çağlar Özer Aydın
727
PS-237
KRONİK KALP YETERSİZLİĞİ OLAN YAŞLI HASTALARDA FİZİKSEL KIRILGANLIK
Celalettin Küçük
736
PS-238
İNME SONRASI REHABİLİTASYON HASTALARINDA GLIM KRİTERLERİNE V GÖRE TANIMLANAN MALNÜTRİSYON VE DİYET KALİTESİ
Çağlar Özer
742
PS-239
DÜŞÜK KAS KÜTLESİNİ DEĞERLENDİRMEK İÇİN PSOAS KAS ÖLÇÜMÜNE DAYANAN YENİ BİR İNDEKS
Çağlar Özer
834
PS-240
DÜŞÜK KAS GÜCÜNÜ VE OLASI SARKOPENİYİ BELİRLEMEK İÇİN SANDALYE-OTURMA-KALKMA TESTİ CUT-OFF DEĞERLERİNİ BELİRLEME
Çağlar Özer Aydın
159
PS-241
AZ GÖRÜLEN BİR TERMOPLASTİK PNÖMOKONYOZ VAKASI: POLİVİNİL KLORÜR PNÖMOKONYOZU
Yusuf Samir Hasanlı
487
PS-242
BEL VE DİZ AĞRISIYLA PREZENTE OLAN AKCİĞER KANSERİ OLGUSU
Öykü Zeynep Gerçek
528
PS-243
HİPERKALSEMİ İLE PREZENTE OLAN SARKOİDOZ OLGUSU
Buket Dağgören Pehlivan
45
PS-244
LANGERHANS HÜCRELİ HİSTİYOSİTOZA BAĞLI GELİŞEN SANTRAL DİABETES İNSİPİDUS: OLGU SUNUMU
İbrahim Halil Açar
84
PS-245
TRANSAMİNİTİS İLE BAŞVURAN YENİ TANI AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ OLGUSU
Aysu Okumuş
85
PS-246
SPLENOMEGALİNİN EŞLİK ETTİĞİ NADİR BİR MULTİPLE MYELOM VAKASI
Tayyip İlker Aydın
122
PS-247
SOĞUK AGGLUTİNİN HASTALIĞI İLE PREZENTE OLAN LEPTOSPİROZ OLGUSU
Mehmet Çelik
130
PS-248
VAN İLİ ÇEVRESİNDE BETA TALASEMİ TAŞIYICI SIKLIĞI
Fecri Gerçik
139
PS-249
AKUT BÖBREK HASARINDAN LENFOMAYA UZANAN ÖLÜM : TIBBIN TEMELİ ANAMNEZ VE FİZİK MUAYENE OLGUSU
Özgür Timuçin Kutlu
155
PS-250
COVİD-19 ENFEKSİYONU SONRASI TANI ALAN TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA OLGUSU
Hilal Sağıroğlu Üstün
213
PS-251
AKUT MİYELOİD LÖSEMİLİ BİR HASTADA VENETOKLAKS İLİŞKİLİ HİPOTİROİDİZM
Uğur Can İzlimek
254
PS-252
ENTEROHEMORAJİK ESCHERİCHİA COLİ’YE BAĞLI GELİŞEN BİR HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM OLGUSU
Burçin Meryem Atak Tel
270
PS-253
FENİRAMİDOL KULLANIM SONRASI ECULİZUMAB DENEYİMİ
Hatice Kübra Zenger İlik
294
PS-254
MORBİD OBEZ HASTALARDA KİLO KAYBI İLE PLATELET BELİRTEÇLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Gamze Öztürk
343
PS-255
OTOİMMÜN HEMOLİTİK ANEMİDEN MARJİNAL ZON LENFOMA TANISINA
Ali Cem Hacıaliooğlu
357
PS-256
AKUT PARAPLEJİ TABLOSUYLA BAŞVURAN MULTİPL MYELOM OLGUSU
Melike Hazal Yavuz
385
PS-257
SOĞUK TİP OTOİMMÜN HEMOLİTİK ANEMİ VE İNCİDENTAL OLARAK RCC SAPTANAN BİR OLGU
Hüseyin Döngelli
417
PS-258
DİSSEMİNE HERPES VİRÜS ENFEKSİYONU İLE REMİSYONA GİREN KRONİK LENFOSİTER LÖSEMİ
Civanmert Bayrak
426
PS-259
İKİ NADİR HASTALIK ; HİPEREOZİNOFİLİK SENDROM VE FİBRİLLER GLOMERULONEFRİT BİR VAKADA
Ecem Pars Uygur
431
PS-260
KREATİNİN YÜKSEKLİĞİ İLE GELEN NONSEKRETUAR MULTİPL MYELO VAKASI
Emine Öztürk
455
PS-261
LENFOMA TANILI OLGUDA METOTREKSAT ENSEFALOPATİSİ
Furkan Polat
470
PS-262
FOLLİKÜLER LENFOMALI HASTADA ASİT VE SİNDİRİM KANALI TUTULUMU İLE TANI ALAN RİCHTER TRANSFORMASYONU: OLGU SUNUMU
Okan Çetin
473
PS-263
HLH ETYOLOJİSİNDE MALİGNİTE VE VİRAL ENFEKSİYONLARIN OLDUĞU SJÖGREN SENDROMU TANILI OLGU
Gamze Kemeç
478
PS-264
CİLTTE NODÜLER LEZYON İLE PREZENTE OLAN HEMOFAGOSİTİK LENFOHİSTİYOSİTOZİS OLGUSU
Cansu Cantürk
498
PS-265
TALASEMİLİ GENÇ HASTANIN TRAVMA SONRASI GELİŞEN, 1,5 YILDIR KAPANMAYAN KRONİK YARASI
Zeynep Irmak Kaya
501
PS-266
NADİR HASTALIK XMEN HASTALIĞINDA LENFOMA OLGU SUNUMU
Özlem Bozagcı
521
PS-267
HEMOFAGOSİTİK SENDROM KLİNİĞİ İLE BAŞVURAN LENFOMA OLGUSU
Ümmügülsüm Karayıldız
555
PS-268
HIV NEGATİF, GENÇ ERKEK BACAK AĞRISI; NADİR TUTULUM ÖZELLİKLERİYLE NADİR SALDIRGAN LENFOMA OLGUSU; PLAZMABLASTİK LENFOMA
Berk Andaç
564
PS-269
NADİR BİR HEMATOLOJİK HASTALIK OLARAK; SİSTEMİK MASTOSİTOZ OLGUSU
Kübra Şen
583
PS-270
İZOLE ALP YÜKSEKLİĞİ İLE PREZENTE OLAN BİR MULTİPL MİYELOM VAKASI
Merve Elmaağaç
594
PS-271
HİPERKALSEMİNİN NADİR BİR SEBEBİ:ATRA İLİŞKİLİ HİPERKALSEMİ
Görkem Arpaçoğlu
600
PS-272
ERKEN PLAZMAFEREZIN TROMBOTIK TROMBOSITOPENIK PURPURA’DA OLUMLU ETKISI
Parvin Baghirova
620
PS-273
NEDENİ BİLİN(E)MEYEN ATEŞ İLE PREZENTE OLAN KÜÇÜK LENFOSİTİK LENFOMA: OLGU SUNUMU
Mehmet Meriç Çoban
621
PS-274
HIV NEGATİF HASTADA HHV-8 İLİŞKİLİ PLAZMASİTİK MULTİSENTRİK CASTLEMAN HASTALIĞI VE KAPOSİ SARKOMU BİRLİKTELİĞİ
Rashad Ismayilov
625
PS-275
GÖĞÜS AĞRISI İLE BAŞVURAN HASTADA NODÜLER AKCİĞER HASTALIĞI BULGUSU İLE TANI ALAN AL AMİLOİDOZ OLGUSU
Hilal Konyaoğlu
635
PS-276
KİKUCHİ-FUJİMOTO HASTALIĞININ NADİR BİR TUTULUM ŞEKLİ : PARAİLİAK LENFADENİTİ OLAN OLGU SUNUMU
Ragıp Fatih Kural
636
PS-277
PLAZMA HÜCRELİ LÖSEMİ: İKİ OLGU SUNUMU
Burak Gültekin
679
PS-278
İZOLE TROMBOSİTOZ İLE SEYREDEN KRONİK MYELOİD LÖSEMİ VAKASI
Mediha İrem Onar
704
PS-279
BENİGN HASTALIKLAR POST-COVİD MALİGN SEYREDEBİLİR Mİ? ATİPİK BİR VAKA: TALASEMİ MAJOR TANILI HASTADA ROTOR SENDROMU
Ertunç Şimdi
705
PS-280
MASSİF ASİTLE GELEN LENFOPROLİFERATİF HASTALIK OLGU SUNUMU
Safa Halil Abacı
717
PS-281
PARVOVİRÜS ENFEKSİYONU İLİŞKİLİ SICAK TİP OTOİMMÜN ANEMİ
Safa Halil Abacı
734
PS-282
PRİLOKAİNE BAĞLI METHEMOGLOBİNEMİ OLGUSU
Fatıma Özkaya Kutluay
754
PS-283
KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞE (KKKA) SEKONDER GELİŞEN HEMOFAGOSİTİK LENFOHİSTİYOSİTOZ OLGUSU
Hacer Tuğçe Şengüleroğlu
766
PS-284
ÜLKEMİZDEKİ VESPULA GERMANICA TÜRÜ YABANİ ARI ZEHİRİ İLE TEDAVİ DİRENÇLİ LÖSEMİ HASTALARINDA YARARLİ OLABİLİR
Ali Zahit Bolaman
767
PS-285
HİPERKALSEMİ İLE PREZENTE OLAN ATİPİK PRİMER OVER LENFOMASI: NADİR BİR OLGU SUNUMU
Bekir Doğan
775
PS-286
L-ASPARAJİNAZ KEMOTERAPİ PROTOKOLÜNE BAĞLI GELİŞEN NEKROTİZAN PANKREATİT VAKASI
Sadi Yıldırım
787
PS-287
ATEŞ, PANSİTOPENİ VE LÖKOSİTOKLASTİK VASKÜLİT İLE PREZENTE OLAN MYELODİSPLASTİK SENDROM OLGUSU
Hazel Taş
811
PS-288
NADİR BİR HEMOLİTİK ANEMİ: PRİMER SOĞUK AGLÜTİNİN HASTALIĞI
Kübra Akay Ünverdi
817
PS-289
ALBİNİZM VE DAHİLİYE UZMANI YAKLAŞIMI
Beliz Mehveş Beşışık Terzioğlu
825
PS-290
DEV HEPATİK KAVERNÖZ HEMANJİOM İLİŞKİLİ HİPOFİBRİNOJENEMİ
Ahmet Kutluay
115
PS-291
KALP YETMEZLİĞİ İLE BAŞVURAN PERİKARDİYAL MAİSİ OLAN NÖROFİBROMATOZİS HASTASI: OLGU SUNUMU
Özgür Timuçin Kutlu
392
PS-292
PERİFERİK ARTERYEL ATEROSKLEROZUN KORONER ATEROSKLEROZ İLE İLİŞKİSİ
Vecih Keklik
619
PS-293
COVID-19: MORTALİTEYİ ARTTIRAN KARDİYAK RİSK FAKTÖRLERİNİN GÜNCEL VERİLERİ
Aykut Demirkıran
627
PS-294
COVİD-19 ENFEKSİYONU İLİŞKİLİ DİLATE KARDİYOMİYOPATİ: OLGU SUNUMU
Sevgi Arslan Özkan
86
PS-295
METİL ALKOL İNTOKSİKASYONU: OLGU SUNUMU
Ayşegül Ertınmaz Özkan
113
PS-296
COVID-19 AŞISI SONRASI GELİŞEN RABDOMİYOLİZ OLGUSU
Özlem Bozağcı
149
PS-297
HİPONATREMİ VE EŞLİK EDEN DİRENÇLİ HİPERKALEMİ: BİR TANISAL BULMACA VEYA BÖBREK FİZYOLOJİSİNİN BASİT BİR GERÇEĞİ
Muharrem Coşkunpınar
185
PS-298
GASTROENTERİT’TEN DOĞAL KAPAK ENDOKARDİTİ’NE
Fatma Aybüke Yabancı
205
PS-299
NORMOKALEMİK CİDDİ AKUT BÖBREK HASARI İLE PREZENTE OLAN EGZERSİZ İLİŞKİLİ RABDOMİYOLİZ
Alper Tuna Güven
212
PS-300
SENTETİK KANNABİNOİD (BONZAİ) KULLANIMINA BAĞLI AKUT BÖBREK HASARI
Elif Itır Şen
224
PS-301
İNTRAVENÖZ FERRİK KARBOKSİMALTOZ SONRASI GELİŞEN DİRENÇLİ HİPOFOSFATEMİ OLGUSU
İlksen Gönenç
268
PS-302
GASTROİNTESTİNAL KANAMA İLE GELEN GBM VASKÜLİTİ
Beyza Nur Benlioğlu
309
PS-303
HİPOKALEMİNNİ NADİR BİR NEDENİ OLARAK GİTELMAN SENDROMU: OLGU SUNUMU
Burak Gültekin
334
PS-304
HIZLI İLERLEYEN AKUT BÖBREK HASARINDA NADİR BİR ETİYOLOJİ: GOODPASTURE SENDROMU
Engin Çeşmeci
348
PS-305
NADİR BİR VAKA: RENAL TRANSPLANTLI HASTADA COXİELLA BURNETİİ MİYOKARDİTİ
Ozan Salman
362
PS-306
NADİR BİR VAKA, MORINDA CITROFOLIA NEDENLİ HİPOTANSİYON VE HİPERKALEMİ
Melodi Gizem Can
416
PS-307
SLC12A3 GENİNDE YENİ BİR HOMOZİGOT MUTASYONUN NEDEN OLDUĞU GİTELMAN SENDROMU VE OTOİMMUN TİROİDİT BİRLİKTELİĞİ
Oğuzhan Koca
454
PS-308
YETİŞKİN VE İMMÜNOKOMPETAN HASTADA NADİR BİR MİKROANJİOPATİK HEMOLİTİK ANEMİ NEDENİ: SİTOMEGALOVİRUS
Damla Aslan Kirazoğlu
485
PS-309
PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA COVID-19 PANDEMİSİ’NİN HİJYEN DAVRANIŞLARI VE PERİTONİT GÖRÜLME SIKLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ
Ezgi Şimşek
504
PS-310
İMMÜN KONTROL NOKTASI İNHİBİTÖRÜ İLE İLİŞKİLİ AKUT BÖBREK HASARI GELİŞEN OLGU SUNUMU
Ece Duygu Gülşen
509
PS-311
DİYABETİK HASTADA GELİŞEN BÖBREK YETERSİZLİĞİNDE OLAĞAN DIŞI BELİRTİLERDE RENAL ÖNEMİ OLAN MONOKLONAL GAMMOPATİ
Çağrı Muratoğlu
535
PS-312
KRİYOGLOBULİNEMİK VASKÜLİT İLE PREZENTE OLAN LENFOPLAZMOSİTER LENFOMA
Soner Altın
553
PS-313
YEDİ YIL HEMODİYALİZE GİREN HASTANIN BESLENME VE TOPRAK BÖBREK BAKIMI İLE DİYALİZDEN ÇIKARILIP 5 YIL DİYALİZSİZ İZLEMİ
Hacer Şen
563
PS-314
KRONİK BÖBREK HASTALARINDA ERİPTOZUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Mehmet Gökhan Gök
565
PS-315
PROTEİNÜRİNİN NADİR BİR NEDENİ: HIV İLİŞKİLİ NEFROPATİ-KOLLAPSİNG FSGS
Burak Gültekin
577
PS-316
COVID-19 İLİŞKİLİ SEREBRAL TUZ KAYBI SENDROMU: OLGU SUNUMU
Yeliz Yağız Özoğul
601
PS-317
KRONİK BÖBREK HASTALIĞI ZEMİNİNDE HIZLI İLERLEYEN GLOMERULONEFRİTİ KAÇIRMAYIN: BİR OLGU SUNUMU
Hamza Ekmel Nazlı
606
PS-318
SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTADA MAGNEZYUMLU LAKSATİF KULLANIMI SONRASI GELİŞEN BİR HİPERMAGNEZEMİ
Alara Altıntaş
638
PS-319
ZORLAYICI BİR AYIRICI TANI: TÜBERKÜLOZ MU, VASKÜLİT Mİ?
Ahmet Bahadır Ak
642
PS-320
İDİYOPATİK ANTİ-NÖTROFİL STOPLAZMİK ANTİKOR NEGATİF PAUCİ-İMMÜN GLOMERULONEFRİT OLGU SUNUMU
Ragıp Fatih Kural
649
PS-321
ÜREMİK PRURİTUS NEDENİYLE RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ PLANLANAN HASTANIN SKABİES TEDAVİSİ SONRASI DÜZELİP DİYALİZSİZ TAKİBİ
Hacer Şen
652
PS-322
REJEKTE RENAL TRANSPLANTLI VE ASSİTLİ BİR HASTADA NADİR BİR ENTİTE : SPONTAN FUNGAL PERİTONİT
Aysel Orujova
695
PS-323
BİR GENÇ ERİŞKİNDE MİNİMAL DEĞİŞİKLİK HASTALIĞI: BİR OLGU SUNUMU
Safa Halil Abacı
708
PS-324
KOLONOSKOPİ HAZIRLIĞI SONRASINDA GELİŞEN AKUT FOSFAT NEFROPATİSİ
Safa Halil Abacı
710
PS-325
NEFROTİK SENDROM İLE TANI ALAN LUPUS NEFRİTİ VE SEKONDER SJÖGREN SENDROMU
Safa Halil Abacı
718
PS-326
ROMATOİD ARTRİT İLİŞKİLİ AA AMİLOİDOZU:BİR OLGU SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
Dılbar Mehdıyeva
752
PS-327
PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA BESLENME DURUMUNUN BELİRLEYİCİLERİ
Esen Coşkun
780
PS-328
BÖBREK NAKLİ SONRASINDA GÖRÜLEN MALİGNİTELERİN RETROSPEKTİF ANALİZİ
Seda Çelik
833
PS-329
DİYABETİK HASTALARDA HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN RENAL ETKİLERİ
Reşit Emre Alpargan
27
PS-330
GENÇ ERKEK HASTADA YENİ BAŞLAYAN NEFES DARLIĞI : OLGU SUNUMU
Merve Güzel Dirim
46
PS-331
ATİPİK METASTAZ VAKASI
Aysu Usubbaylı
68
PS-332
SMALL CELL LUNG CANCER PARANEOPLASTİC WİTH NEPHROTİC SYNDROME; A CASE REPORT
Muharrem Bayrak
116
PS-333
PRİMER TİROİD KANSERİYLE KARIŞAN AKCİĞER ADENOKANSERİNİN TİROİD BEZİNE METASTAZI VE CRİZOTİNİB İLE DRAMATİK YANIT
Enes Erul
148
PS-334
OPERE MİDE KANSERİ OLGUSUNDA GELİŞEN PROTEİN KAYBETTİREN ENTEROPATİ
İrem Sarıoğlu
240
PS-335
MULTİPLE LENFADENOPATİNİN NADİR BİR SEBEBİ; HİSTİOSİTİK SARKOM
Büşra Bülbül
244
PS-336
NADİR GÖRÜLEN EXON 18 (G719A) VE EXON 20 (S768I) MUTASYONU İLE İZLENEN AKCİĞER ADENOKANSERİ;VAKA TAKDİMİ
Büşra Kanbur
411
PS-337
PANKREATİT İLE PRENZENTE OLAN TİROİD İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİYLE METASTATİK MALİGN MEZOTELYOMA TANISI ALAN OLGU
Berrak Çağla Şenol
415
PS-338
NADİR BİR METASTAZ, LEPTOMENİNGEAL KARSİNOM
Nur Beyza Tükek
516
PS-339
KEMOTERAPİ SONRASINDA GÖRÜLEN AKUT İNTERSTİSTYEL NEFRİT VAKASI
Dilan Delibalta
560
PS-340
MALİGN MELANOMLU OLGUDA BRAF-MEK İNHİBİTÖRÜ TEDAVİSİ ALTINDA GELİŞEN ATEŞ VE ERİTAMA NODOSUM BENZERİ DERİ LEZYONLARI
Rabia Yelli
571
PS-341
DİFFÜZ HCC DÜŞÜNÜLEN SARILIKLA GELEN HASTADA KOLON ADENOKARSİNOM METASTAZI, BİR OLGU SUNUMU
Fatma Tozyılmaz
591
PS-342
ULUSLARARASI ELEKTRONİK KANSER EVRELEME ARACININ (CANSTAGING+) TÜRKÇE UYARLAMASI
Hüseyin Küçükali
597
PS-343
VAKA BİLDİRİMİ: KORYOKARSİNOMDA NADİR GÖRÜLEN METASTAZLAR
Kaan Nisanoğlu
607
PS-344
GUILLAIN BARRE SENDROMU VE VASKÜLİT: AKCİĞER SKUAMOZ HÜCRELİ KARSİNOMUN İLK BELİRTİLERİ OLABİLİR Mİ?
Aybike Erkoca
624
PS-345
PEMBROLİZUMAB TEDAVİSİ ALAN BİR HASTADA GELİŞEN CMV GASTRİTİ
Melis Damla Özcan
659
PS-346
MEME KANSERİNİN NADİR BİR SUNUMU OLARAK PARANEOPLASTİK HİPERLÖKOSİTOZ
Tahacan Aydın
670
PS-347
KÜÇÜK HÜCRE DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE İMMÜNOTERAPİYE BAĞLI GELİŞEN PNÖMONİ; OLGU SUNUMU
Emil Yunusov
685
PS-348
TANIDAN 25 YIL SONRA CİLT METASTAZI İLE NÜKS EDEN MEME KANSERİ OLGUSU
Başak Gülşah Kalaslıoğlu
697
PS-349
GASTRİK SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOM (SCC): OLGU SUNUMU
Ceren Cennet Alimoğlu
698
PS-350
PARANEOPLASTİK PEMFİGUS İLE PREZENTE OLAN METASTATİK MİDE KANSERİ OLGUSU
Rashad Ismayilov
735
PS-351
NADİR GÖRÜLEN BİR BİRLİKTELİK: BRCA1 MUTASYONU VE İNVAZİV LOBÜLER MEME KARSİNOMU OLGUSU
Burak Karakaya
757
PS-352
SİSTEMİK İNFLAMATUAR İNDEKS VE PROGNOSTİK NUTRİSYONEL İNDEKSİN PANKREAS VE SAFRA KESESİ KANSERİNDEKİ ÖNEMİ
Melike Yazıcı
761
PS-353
NADİR BİR OLGU SUNUMU: 54 YAŞINDA ERKEK HASTADA BÖBREĞİN PRİMER EWİNG SARKOMU
Ceren Suntur
788
PS-354
KOLON KANSERİ TANISI ALAN HASTALARDA MUTYH İLİŞKİLİ POLİPOZİSTEN ŞÜPHELENME İLE TAKİP VE AİLE TARAMASININ ÖNEMİ
Melis Kılınç
826
PS-355
NADİR GÖRÜLEN METASTATİK HİPOFİZ KARSİNOMU : OLGU SUNUMU
Gizem Yılmaz
52
PS-356
71 YAŞINDA RENAL YETMEZLİK VE TESTİS TUTULUMU İLE PREZENTE HENOCH SCHÖNLEİN PURPURASI
Saadet Uşaklı
71
PS-357
SİKKA SEMPTOMLARI OLAN HASTADA TÜKÜRÜK BEZİNDE AMİLOİD BİRİKİMİ
Nur Seren Bildiren Eryılmaz
103
PS-358
NADİR BİR BİRLİKTELİK: AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ, ANKİLOZAN SPONDİLİT VE BEHÇET HASTALIĞI OLGUSU
Sıla Çetik
114
PS-359
SPONDİLİT ÖN TANISYLA YÖNLENDİRİLEN DEV ANEVRİZMAL KİST OLGUSU
Sevil Yiğit
136
PS-360
ATİPİK DÖKÜNTÜ VE KİLO KAYBI İLE PREZENTE OLAN HASTADA PRİMER SJÖGREN SENDROMU TEŞHİSİ
Gizem Oral
154
PS-362
ASİMETRİK EKLEM TUTULUMU OLAN BİR ROMATOİD ARTRİT OLGU SUNUMU
Burçin Meryem Atak Tel
168
PS-363
NADİRLERİN BİRLİKTELİĞİ: ASİT İLE BAŞVURAN ERKEK BİR HASTADA SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZ VE PSEUDO-PSEUDO MEİGS SENDROMU
Hüseyin Oruç
194
PS-364
GEBEDE SAPTANAN ERİTEMA NODUZUM DENEYİMİ
Özgür Timuçin Kutlu
216
PS-365
ÖLÜMCÜL KARDİYAK ARTİMİLER: SİSTEMİK SKLEROZDA KARDİYAK TUTULUM
Yağmur Tahıllıoğlu
218
PS-366
SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZ
Erdem Karahan
219
PS-367
GRANÜLOMLU POLİANJİTİS TANILI HASTADA ATEŞ; TEKRARLAYAN İNFEKSİYONLAR, HASTALIK AKTİVASYONU VE SEKONDER İMMÜNYETMEZLİK
Adem Erdoğan
260
PS-368
KRONİK ÖKSÜRÜK ETYOLOJİSİ GEÇ AYDINLATILAN BİR WEGENER VAKASI
Numan Emre Ak
308
PS-369
NADİR BİR OLGU: AKCİĞER TUTULUMU İLE PRESENTE OLAN ANKİLOZAN SPONDİLİT OLGUSU
Helin Yesin
369
PS-370
GRANULOMLU POLİANJİT TANILI HASTADA YÜKSEK ATEŞ VE TEKRARLAYAN İNFEKSİYONLAR; SEKONDER İMMÜNYETMEZLİK
Adem Erdoğan
370
PS-371
ATİPİK BİR ATEŞ ETKENİ: COXİELLA BURNETİİ
Hande Çümen
373
PS-372
AKUT KARIN TABLOSU ETİYOLOJİSİNDE POLİARTERİTİS NODOZA
Aizirek Abdikaiyrova
403
PS-373
ROMATOİD ARTRİT HASTALARINDA HEPATİT PANELİ TARAMASININ ÖNEMİ
Selime Güney Bosna
451
PS-374
EL BİLEĞİNDE TÜBERKÜLÖZ ARTRİTİ
Buse Hacıoğlu
460
PS-375
NADİR GÖRÜLEN BİR İNFLAMATUAR MİYOPATİ: ANTİSENTETAZ SENDROMU
Nurten Seda Korkmaz Ergin
479
PS-376
ANCA NEGATİF VE HİPOKOMPLEMANTEMİLİ GRANÜLOMATÖZ POLİANJİTİS
Deniz Kayış
489
PS-377
BEHÇET SENDROMU’NDA KARŞILAŞTIRMALI GENOM BOYU İFADE ANALİZİ
Çağdaş Şahap Oygür
534
PS-378
POST-COVİD REAKTİF ARTRİT
Özge Kitapçı
541
PS-379
İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIĞI İLE PREZENTE OLAN ANCA İLİŞKİLİ VASKÜLİT OLGUSU
Başak Ecem Bircan
567
PS-380
HIV-POZİTİF HASTADA ERİŞKİN BAŞLANGIÇLI STİLL HASTALIĞINI TAKLİT EDEN ENDOBRONŞİYAL TÜBERKÜLOZ OLGU SUNUMU
Büşra Gökçe Özcan
573
PS-381
ŞİLOTORAKS VE TEKRARLAYAN PLEVRAL EFÜZYON İLE SEYREDEN REFRAKTER BİR SARKOİDOZ VAKASI
Hüseyin Döngelli
576
PS-382
ROMATOİD ARTRİTLİLERDE C-REAKTİF PROTEİN/ALBÜMİN VE ALBÜMİN/FİBRİNOJEN ORANININ DAS28 VE SDAI İLE KARŞILAŞTIRILMASI
Özge Atış
586
PS-383
BEL AĞRILI HASTADA ANKİLOZAN SPONDİLİT Mİ, BRUSELLA SPONDİLODİSKİTİ Mİ? : OLGU SUNUMU
Hayri Kağan Gören
593
PS-384
KRONİK TROMBOZDAN BEHÇET SENDROMUNA
Özgün Çiçek
596
PS-385
KRONİK ÜRTİKER İLE BAŞVURAN HİPOKOMPLEMENTEMİK ÜRTİKERYAL VASKÜLİT VAKASI
Übeyde Ayşe Gülseren
610
PS-386
PROSTATİZM BULGULARIYLA TANI ALAN ANCA İLİŞKİLİ VASKÜLİT
Selin Cebeci
634
PS-387
SAPHO SENDROMU
Mete Kara
657
PS-388
ATEŞ VE BOYUNDA ŞİŞLİK İLE BAŞVURAN HASTADA KİKUCHİ-FUJİMOTO HASTALIĞI: OLGU SUNUMU
İrem Demirci
663
PS-389
MULTİPL VE DEV TOFÜSLERİ OLAN BÖBREK YETMEZLİKLİ BİR GUT HASTASI
Didem Koca
691
PS-390
ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA METOTREKSAT(MTX) İNTOKSİKASYONU
Büşra Güzel
693
PS-391
AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ TANILI HASTALARDA EKLEM TUTULUMU VE ÖZELLİKLERİ, TEK MERKEZ VERİLERİ
Selcan Yenigün
755
PS-392
ADRENAL YETMEZLİKTE FARKINDALIK
Metin Işık
779
PS-393
RA HASTALARINDA FGF-23 DÜZEYLERİNİN HASTALIK AKTİVASYONU VE RADYOLOJİK HASAR İLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Direnç Şerif Çelik
807
PS-394
TIRNAKTAN TANIYA: SARKOİDOZ
Yağnur Uzun
814
PS-395
HEREDİTER PERİYODİK ATEŞ SENDROMU DÜŞÜNÜLEN HASTALARDA ATEŞ PANELİ İLE YAPILAN GENETİK İNCELEMELERİN SONUÇLARI
Shirkhan Amikishiyev
816
PS-396
COVID-19-İLİŞKİLİ MAKROFAJ AKTİVASYON SENDROMU KRİTERLERİNİN MANSON VE WEBB KRİTERLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
Shirkhan Amikishiyev
818
PS-397
NADİR BİR OLGU OLARAK: ASEPTİK APSE SENDROMU
Sercan Olcar
49
PS-398
YOĞUN BAKIMDA YÜKSEK AKIMLI NAZAL OKSİJEN ALAN COVİD-19 HASTALARINDA , KLİNİK VE LABORATUVAR VERİLERİNİN PROGNOZA ETKİSİ
Berrin Aksakal
81
PS-399
NADİR BİR KETOASİDOZ VAKASI:L-KARNİTİN KULLANIMI SONRASI GELİŞEN DİYABETİK KETOASİDOZ VAKASI
Reşit Emre Alparğan
193
PS-400
BALKAN ÜLKESİ SEYAHATİ SONRASI GELİŞEN İKTEROHEMORAJİK LEPTOSPİROZ
Fatma Yörük
389
PS-401
ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ SENDROMUNUN ÖNEMLİ BİR NEDENİ OLARAK SEPSİS: OLGU SUNUMU
Rıza Burak Öz
468
PS-402
ARTMIŞ MULTİ-SİSTEMİK İNFLAMASYONDA YENİ MORTALİTE ÖNGÖRÜCÜSÜ: SERUM NTPROBNP
Devrim Bozkurt
481
PS-403
VİTAMİN D RESEPTÖR FOKL POLİMORFİZMİ İLE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE MORTALİTE VE İLİŞKİLİ PARAMETRELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Özgür Aydın
532
PS-404
TRANSFÜZYON SONRASI TACO VE TRALI BİRLİKTE GELİŞTİĞİ DÜŞÜNÜLEN BİR AKUT SOLUNUM DİSTRESİ TABLOSU
Yusufcan Aygül
729
PS-405
YOĞUN BAKIMDA AKUT HEMODİYALİZ İHTİYACI OLAN GERİATRİK HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
İlkçe Akgün Kurtulmuş