SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 1
20 Ekim 2022, Perşembe - Salon D - 10:30 - 11.15
Oturum Başkanı: Emine Figen Tarhan
Ref No
Sunum No
Başlık
Sunacak Yazar
Sunum Saati
344
SS-001
COVID-19 HASTALARINDA ENOS GENİNE AİT FONKSİYONEL VARYANTLARIN (RS1799983 VE INTRON 4A/B VNTR-27 BP) ARAŞTIRILMASI
Hilal Konyaoğlu
10:30 - 10:37
41
SS-002
TİROİD NODÜLLERİNDE MALİGNİTE RİSKİ İLE SERUM TSH DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Mehmet Selim Mamiş
10:37 - 10:44
119
SS-003
DİYABETİK HASTALARIN BEDEN KÜTLE İNDEKSİ İLE LİPİD PROFİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Mehmet Selim Mamiş
10:44 - 10:51
175
SS-004
TOKSİK NODÜLER VE MULTİNODÜLER GUATR OLGULARINDA TİROİD MALİGNİTE SIKLIĞININ İNCELENMESİ
Merve Tekinyıldız
10:51 - 10:58
190
SS-005
NORMOKALSEMİK VE HİPERKALSEMİK PRİMER HİPERPARATİROİDİZMDE KEMİK DÖNGÜ BELİRTEÇLERİ İLE KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU İLİŞKİSİ
Gaye Fitoz Emeksiz
10:58 - 11:05
222
SS-006
OBEZ BİREYLERDE SERUM KALLİSTATİN DÜZEYLERİNİN KAROTİS İNTİMAMEDİA KALINLIĞI VE KARDİYOVASKÜLER BELİRTEÇLER İLE İLİŞKİSİ
Buket Büşra İcin
11:05 - 11:12
SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 2
20 Ekim 2022, Perşembe - Salon  F - 10:30 - 11.15
Oturum Başkanı: Selma Karaahmetoğlu
Ref No
Sunum No
Başlık
Sunacak Yazar
Sunum Saati
295
SS-007
TİP 2 DİYABETİK HASTALARDA SGLT 2 İNHİBİTÖRLERİ KULLANIMININ İDRAR KÜLTÜRÜNDE MİKROORGANİZMA ÜREME SIKLIĞINA ETKİSİ
Mina Gülfem Kaya
10:30 - 10:37
374
SS-008
AKROMEGALİ HASTALARINDA SERUM GALECTİN-3 DÜZEYİ VE KAROTİS FEMORAL NABIZ DALGA HIZI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Hüseyin Ali Öztürk
10:37 - 10:44
388
SS-009
MONOSİT-HDL KOLESTEROL ORANI İLE DİYABET REGÜLASYONU VE KOMPLİKASYONLARINI ÖN GÖRMEK MÜMKÜN OLABİLİR Mİ?
Hakan Özer
10:44 - 10:51
434
SS-010
TRANSFÜZYON BAĞIMLI TALASEMİ HASTALARINDA KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU VE ENDOKRİN DİSFONKSİYON ARASINDAKİ İLİŞKİ
Ayşe Bengü Kandemir Bozkurt
10:51 - 10:58
237
SS-011
İKİ DOZ CORONAVAC REJİMİNİN ARDINDAN ÜÇÜNCÜ DOZ CORONAVAC VEYA BNT162B2'NİN RELATİF AŞI ETKİNLİĞİ
Enes Erul
10:58 - 11:05
279
SS-012
COVID-19 VE İLERİ YAŞ: VİRAL YÜK, KLİNİK SEYİR, LABORATUVAR PARAMETRELERİ VE CORONAVAC İLE AŞI DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sabri Engin Altıntop
11:05 - 11:12
SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 3
20 Ekim 2022, Perşembe - Salon  F - 13:30 - 15.00
Oturum Başkanı: Selçuk Yaylacı
Ref No
Sunum No
Başlık
Sunacak Yazar
Sunum Saati
17
SS-013
TRANSAMİNAZ NORMAL KRONİK HDV HEPATİTİ HASTALARINDA HLA-DPA1 RS3077 VE HLA-DPB1 RS9277535 GEN POLİMORFİZMİ
Sena Arıcı
13:30 - 13:37
65
SS-014
ARE 25-HYDROXYVİTAMİN D DEFİCİENCY AND HELİCOBACTER PYLORİ POSİTİVİTY MORE COMMON İN OBESE PEOPLE?
Muharrem Bayrak
13:37 - 13:44
123
SS-015
AKUT PANKREATİTLİ HASTALARDA AKUT PANKREATİK VE PERİPANKREATİK SIVI GELİŞİMİNDE PREDİKTİF FAKTÖRLER
Mehmet Veysel Coşkun
13:44 - 13:51
246
SS-017
ÜLSERATİF KOLİTTE BİYOLOJİK AJANLARIN KOLEKTOMİ SIKLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ: TERSİYER MERKEZ VERİLERİ
Nur Beyza Tükek
13:58 - 14:05
323
SS-018
KARACİĞER FİBROZİSİNİ DEĞERLENDİRMEDE KULLANILAN APRI, SWE VE KARACİĞER BİYOPSİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
Gökhan Aslan
14:05 - 14:12
332
SS-019
TOTAL KOLEKTOMİ SONRASI ÜLSERATİF KOLİT , CROHN HASTALIĞINA DÖNÜŞÜR MÜ? 10 YILLIK TEK MERKEZ DENEYİMİ
Ümit Karaoğullarindan
14:12 - 14:19
339
SS-020
KRONİK HBV’DE, FİBROZİSİ SAPTAMADA İNVAZİF OLMAYAN TESTLERİN ETKİNLİĞİ: BİYOPSİNİN YERİNİ ALACAK KADAR MAHARETLİ Mİ
Fatih Saygılı
14:19 - 14:26
366
SS-021
GASTROİNTESTİNAL KANAMA İLE BAŞVURAN HASTALARDA YENİ ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANIM SIKLIĞI VE PROGNOZA ETKİSİ
Yalçın Bozkurt
14:26 - 14:33
90
SS-022
COVİD 19'LU HASTALARIN TEDAVİSİNDE ADJUVAN TEDAVİ OLARAK N-ASETİLSİSTEİN KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Mikail Yetmiş
14:33 - 14:40
107
SS-023
TİP 2 DİYABET TANILI HASTALARDA MAGNEZYUM VE NEFROPATİ İLİŞKİSİ
Edibe Sevde Eker
14:40 - 14:47
163
SS-024
BİR KOLLATERAL FAYDA: PANDEMİ DÖNEMİNDE COVID-DIŞI HASTALARDA İYİLEŞMİŞ VENÖZ TROMBOEMBOLİ PROFLAKSİSİ UYGULAMALARI
Murat Özdede
14:47 - 14:54
SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 4
20 Ekim 2022, Perşembe - Salon  F - 16:45 - 17.30
Oturum Başkanı: Birol Özer
Ref No
Sunum No
Başlık
Sunacak Yazar
Sunum Saati
184
SS-025
KRONİK YARA KLİNİĞİNE İÇ HASTALIKLARI UZMANININ KATKILARI
Zeynep Irmak Kaya
16:45 - 16:52
186
SS-026
YENİ TİP 2 DİYABET TANILI VE METFORMİN TEDAVİSİ BAŞLANAN HASTALARDAKİ DİSPEPSİNİN TANI ANINDAKİ C-PEPTİT İLE İLİŞKİSİ
Cahit Dincer
16:52 - 16:59
226
SS-027
TİAMIN (VİTAMİN B1) TEDAVİSİNİN LPS İLE İNDÜKLENEN AKUT BÖBREK HASARI ÜZERİNE KORUYUCU ETKİLERİ
Hilal Bektaş Uysal
16:59 - 17:06
280
SS-028
COVİD-19 TAKİPLİ HASTALARDA D-VİTAMİNİ DÜZEYİNİN ARAŞTIRILMASI
Büşra Karaca
17:06 - 17:13
299
SS-029
YENİ TANI TİP 2 DİYABETES MELLİTUS HASTALARINDA SANTRAL OBEZİTE İNDEKSLERİ VE PANKREATİK YAĞLANMA ARASINDAKİ İLİŞKİ
Beyza Doğan
17:13 - 17:20
318
SS-030
İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİNDE YATIŞTAN TABURCULUĞA ARTAN İLAÇ TEDAVİSİ KARMAŞIKLIĞI VE TEKRAR HASTANEYE YATIŞ İLE İLİŞKİSİ
Çağrı Gönül
17:20 - 17:27
SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 5
21 Ekim 2022, Cuma - Salon  F - 10:30 - 11.15
Oturum Başkanı: Vedat Hamuryudan
Ref No
Sunum No
Başlık
Sunacak Yazar
Sunum Saati
320
SS-031
İZOLE GGT YÜKSEKLİĞİNİN KARDİYOVASKÜLER HASTALIK RİSKİ VE METABOLİK SENDROM İLE İLİŞKİSİ
Zeynep Özge Öztürk
10:30 - 10:37
321
SS-032
MONOSİT/YÜKSEK YOĞUNLUKLU LİPOPROTEİN KOLESTEROL ORANI, DİYABETİK RETİNOPATİ İÇİN BİR BİYOBELİRTEÇ OLABİLİR Mİ?
Hasan Atlı
10:37 - 10:44
341
SS-033
KLOPİDOGREL DİRENCİNİN KAN LİPİD DÜZEYLERİ, HBA1C, İLAÇLAR, TAM KAN PARAMETRELERİ VE NÖTROFİL/LENFOSİT ORANI İLİŞKİSİ
Ceren Keleş Sönmez
10:44 - 10:51
349
SS-034
HEPATOSELÜLER KANSERLİ HASTALARIN KLİNİKOPATOLOJİK VE LABORATUVAR BULGULARININ PROGNOZA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Hafize Nihal Kahveci
10:51 - 10:58
351
SS-035
COVID-19 ŞİDDETİNİ ÖNGÖRMEDE TANI ANINDAKİ NÖTROFİL-LENFOSİT, TROMBOSİT-LENFOSİT ORANLARI İLE EOZİNOPENİNİN ROLÜ
Elif Yücesu
10:58 - 11:05
400
SS-036
BİYOTİNİN PARASETAMOL (APAP) İNTOKSİKASYONUNA BAĞLI HEPATOTOKSİSİTE ÜZERİNDEKİ TERAPOTİK ETKİLERİ
Gökçin Noyan
11:05 - 11:12
195
SS-051
EDİNSEL HEMOFİLİDE HEKİM FARKINDALIĞI: ANKET ÇALIŞMASI
Muhlis Cem AR
11:12 - 11:19
SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 6
21 Ekim 2022, Cuma - Salon  F - 13:30 - 15:00
Oturum Başkanı: Oğuz Abdullah Uyaroğlu
Ref No
Sunum No
Başlık
Sunacak Yazar
Sunum Saati
446
SS-037
İÇ HASTALIKLARI YATAN HASTALARINDA KOMPOZİT VENÖZ TROMBOEMBOLİZM RİSKİ VE KANAMA RİSKİ
Nilay Güldür Çapan
13:30 - 13:40
840
SS-038
YAPAY ZEKA VE GÖRÜNTÜ İŞLEME METODLARI İLE OPTİK KOHERANS TOMOGRAFİ DEĞERLENDİRİLMESİ
Ahmed Cihad Genç
13:40 - 13:50
104
SS-041
COVID-19 HASTALARINDA TIME KRİTERLERİNE GÖRE UYGUNSUZ İLAÇ KULLANIMI VE HASTANE İÇİ ÖLÜM İLİŞKİSİ
Nurdan Şentürk Durmuş
13:50 - 14:00
161
SS-042
PALYATİF BAKIM MERKEZİNDE MORTALİTENİN PROGNOZUN GÖSTERGESİ OLARAK NÖTROFİL/LENFOSİT ORANI
İrem Kıraç Utku
14:00 - 14:10
162
SS-043
PALYATİF BAKIM VERENLERİN HASTALARINA KÖTÜ HABER VERME KONUSUNDAKİ TUTUMLARI
İrem Kıraç Utku
14:10 - 14:20
232
SS-044
HASTANEYE YATIRILAN 65 YAŞ ÜSTÜ BİREYLERDE MİNİ NÜTRİSYONEL DEĞERLENDİRME TESTİ DEHİDRATASYONU GÖSTEREBİLİR Mİ?
Kaan İlter
14:20 - 14:30
249
SS-045
GERİATRİK OBEZ HASTALARDA MALNÜTRİSYON PREVALANSI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER
Özlem İpar
14:30 - 14:40
317
SS-047
HİPERÜRİSEMİNİN KAS GÜCÜ VE KÜTLESİ ÜZERİNE ETKİSİ
Ali Ekrem Aydın
14:40 - 14:50
439
SS-048
SARKOPENİK OBEZİTENİN FONKSİYONELLİK İLE İLİŞKİSİ İÇİN İDEAL OBEZİTE TANIMININ ARAŞTIRILMASI
Çağlar Özer Aydın
14:50 - 15:00
SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 7
21 Ekim 2022, Cuma - Salon  F - 16:45 - 17:30
Oturum Başkanı: Yunus Erdem
Ref No
Sunum No
Başlık
Sunacak Yazar
Sunum Saati
445
SS-049
SARKOPENİ İÇİN YENİ BİR İNDEKS: PSOAS KAS ALANININ VERTEBRA ALANINA ORANI, YOĞUN BAKIM HASTALARINDA MORTALİTEYİ ÖNGÖRÜR
Çağlar Özer Aydın
16:45 - 16:52
69
SS-050
SPLENİK MARJİNAL ZON LENFOMALI HASTALARDA UYGULANAN TEDAVİ MODALİTELERİNİN PROGNOZA ETKİSİ
Erkam Kocaaslan
16:52 - 16:59
278
SS-052
GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI TEDAVİ YANITINDA YENİ BİR BİYOBELİRTEÇ ADAYI: MAIT HÜCRELERİ
Ayşen Görünmezoğlu
17:06 - 17:13
196
SS-053
KORONER ARTER EKTAZİ OLAN HASTALARDA BAZI EKOKARDİYOGRAFİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
Mahmut Özdemir
17:13 - 17:20
306
SS-054
ATORVASTATİN, ROSUVASTATİN VE PİTAVASTATİN TEDAVİSİNİN LİPİD PANELİ ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Bahar Arıcan Tarım
17:20 - 17:27
SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 8
22 Ekim 2022, Cumartesi - Salon  D - 10:30 - 11:15
Oturum Başkanı: Tufan Tükek
Ref No
Sunum No
Başlık
Sunacak Yazar
Sunum Saati
429
SS-055
ENALAPRİL/LERKANİDİPİN KOMBİNASYON TEDAVİSİNİN ETKİLİLİĞİ VE GÜVENLİLİĞİNİN VÜCUT KİTLE İNDEKSİ İLE İLİŞKİSİ
Hakan Karpuz
10:30 - 10:37
44
SS-056
KLİNİĞİMİZDE TAKİBİ YAPILAN COVİD-19 HASTALARINDAKİ BÖBREK HASARI SIKLIĞI
Mehmet Selim Mamiş
10:37 - 10:44
51
SS-057
KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA VOLÜM YÜKÜNÜN SAPTANMASINDA DİASTOLİK DİSFONKSİYON VE NT-PROBNP ÖLÇÜMÜNÜN ÖNEMİ
Sıla Öksüz
10:44 - 10:51
54
SS-058
KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ OLAN HASTALARDA SERUM VE TÜKÜRÜK DECORİN DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Asena Serap Yalçınkaya
10:51 - 10:58
135
SS-059
KRESENTİK GLOMERÜLONEFRİTLİ HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ
Ahmet Doğukan Kansu
10:58 - 11:05
164
SS-060
RENAL TRASNPLANT HASTALARINDA COVID-19 SONRASINDA PROTEİNÜRİ GELİŞİMİYLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER
Hakan Özer
11:05 - 11:12
SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 9
22 Ekim 2022, Cumartesi - Salon  F - 10:30 - 11:15
Oturum Başkanı: Sedat Kiraz
Ref No
Sunum No
Başlık
Sunacak Yazar
Sunum Saati
221
SS-061
RENAL BİYOPSİ ENDİKASYONLARI İLE RENAL SAĞ KALIM VE HASTA SAĞ KALIMI ARASINDAKİ İLİŞKİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ
Seniha Bozkaya
10:30 - 10:37
124
SS-062
RAS MUTANT METASTATİK KOLOREKTAL KANSERLİ HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
Evrim Ataca
10:37 - 10:44
209
SS-063
YENİ TANI MEME KANSERİ HASTALARININ KLİNİKOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Büşra Kanbur
10:44 - 10:51
223
SS-064
ÖNCEDEN TEDAVİ EDİLMİŞ İLERİ EVRE YUMUŞAK DOKU SARKOMLU HASTALARDA PAZOPANİB ETKİNLİĞİ
Ece Örnek
10:51 - 10:58
285
SS-065
COVID-19 TANILI ONKOLOJİK HASTALARDA MORTALİTE PREDİKTÖRLERİ
Hüseyin Gökler
10:58 - 11:05
289
SS-066
NEOADJUVAN KEMOTERAPİ ALAN MEME KANSERİ HASTALARINDA PROGNOSTİK NUTRİSYONEL İNDEX PATOLOJİK TAM YANITI PREDİKTE EDER Mİ?
Elif Kurtuluş
11:05 - 11:12
SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 10
22 Ekim 2022, Cumartesi - Salon  F - 13:30 - 15:00
Oturum Başkanı: Kubilay Ukinç
Ref No
Sunum No
Başlık
Sunacak Yazar
Sunum Saati
296
SS-067
SİSTEMİK İNFLAMATUAR YANIT İNDEKSİ VE PROGNOSTİK NUTRİSYONEL İNDEKSİN OVER KANSERİNDEKİ ÖNEMİ
Dilara Toka Isıyel
13:30 - 13:37
297
SS-068
MİDE KANSERİ HASTALARINDA SAĞKALIM HESABI YAPAN ARACIN TÜRKİYE POPÜLASYONUNDAKİ PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ
İlknur Deliktaş Onur
13:37 - 13:44
398
SS-069
HORMON RESEPTÖR POZİTİF, HER2 NEGATİF DE NOVO METASTATİK MEME KANSERLİ HASTALARIN GERİYE DÖNÜK DEĞERLENDİRİLMESİ
Aslı Dilara Kip Çiftçi
13:44 - 13:51
16
SS-070
ANCA İLİŞKİLİ VASKÜLİTLERDE MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ TUTULUMU VETAKLİTÇİLERİ
Yeliz Yağız Özoğul
13:51 - 13:58
99
SS-071
ROMATOLOJİ KLİNİĞİNDE PET/BT DENEYİMİ
Mert Can Ataca
13:58 - 14:05
177
SS-072
ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA ANTİ TÜMÖR NEKROZ FAKTÖR ALFA TEDAVİSİNİN LİPİD PROFİLİNE ETKİSİ
Ruhper Çekin
14:05 - 14:12
345
SS-073
SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS'LU HASTALARDA PULMONER TUTULUM
Naci Şenkal
14:12 - 14:19
406
SS-074
BEHÇET HASTALIĞI GENEL HASAR İNDEKSİ’NİN (BODI) RETROSPEKTİF VALİDASYONU VE MODİFİKASYON ÖNERİSİ
Yeliz Yağız Özoğul
14:19 - 14:26
418
SS-075
BEHÇET SENDROMUNUN VASKÜLER TUTULUMUNDA İNFLİKSİMAB TEDAVİSİ SONUÇLARI: RETROSPEKTİF BİR KOHORT ÇALIŞMASI
Nur Beyza Tükek
14:26 - 14:33
359
SS-076
COVID-19 TANISIYLA YOĞUN BAKIMDA İZLENEN HASTALARDA AKUT BÖBREK HASARI GELİŞİM SIKLIĞI VE RENAL SONLANIM
İrem Alkan Tekeş
14:33 - 14:40
432
SS-077
SEPSİSLİ HASTALARDA TROMBOSİT SAYI VE İNDEKSLERİNİN MORTALİTE İLE İLİŞKİSİ
Seher Kır
14:40 - 14:47
447
SS-078
SEKONDER HEMOFAGOSİTİK SENDROMDA SERUM FERRİTİN VE SIL-2R SEVİYESİ’NİN TANI VE PROGNOZDAKİ YERİ
Devrim Bozkurt
14:47 - 14:54
245
SS-079
İNFLAMATUVAR BAĞIRSAK HASTALIKLARI KOHORTUNDA VENÖZ TROMBOZ SIKLIĞI VE 2 PORTAL VEN TROMBOZU OLGUSU
Oğuz Kağan Bakkaloğlu
14:54 - 15:01